ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือ รหัสลงทะเบียน

   

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076 354875  อีเมลล์ phuket@moi.go.th