หมวดการค้นหา >>      คำค้น >>
  * คลิก ที่ชื่อบุคคล เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียด
UserName :
PassWord :

กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายณรงค์ วุ่นซิ้ว

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 211001
http://www.phuket.go.th
governor.pk001@gmail.com
15 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายอำนวย พิณสุวรรณ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 354396
www.phuket.go.th
sai_usa29@hotmail.com
16 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 222803
www.phuket.go.th
16 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายดนัย สุนันทารอด

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212730
http://www.phuket.go.th
26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านสังคม
   นายแพทย์สงวน คุณาพร

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านสังคม
   นายแพทย์บัญชา ค้าของ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านกฎหมาย
   นายสุรศักดิ์ รักญาติ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านการเมืองการปกครอง
   ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านการศึกษา
   นายชลำ อรรถธรรม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายณัฐวุฒิ พรวิรุฬห์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076211001

26 ธ.ค. 2565
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
   ว่าง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216101
http://www.phuket.go.th
jangpok@yahoo.com
15 ธ.ค. 2565
  ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ภก.
   นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 354875, 076 216101

07 พ.ย. 2565
  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.
   นายวัชรพงษ์ จิโสะ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 211366

phuket_strategy@hotmail.com
07 พ.ย. 2565
  ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ภก.
   นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.ท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 219900

09 มี.ค. 2565
  ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.ภก.
   นายปฤษฏี ไชยภักดี

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213203

phuket_info@moi.go.th
07 พ.ย. 2565
  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
   นางจันทร์จุรีย์ หนูกลิ่น

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213053 ต่อ 67865,67867

07 พ.ย. 2565
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   ว่าง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216101
http://www.phuket.go.th
15 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   นายสุริยัน เดชรักษา

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212222
http://www.osmsouth-w.moi.go.th
osmsouth@gmail.com
07 พ.ย. 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ปลัดจังหวัดภูเก็ต
   นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076224822

18 ต.ค. 2565
  จ่าจังหวัดภูเก็ต
   นายสุธี ศิริอนันต์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 224822 , 076 211102

18 ต.ค. 2565
  ป้องกันจังหวัดภูเก็ต
   นายอัครา สุวัตถิกุล

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 215169 , 076 217833

18 ต.ค. 2565
  เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต
   นางอรอนงค์ ส้มแป้น

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216529

18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอเมืองภูเก็ต
   นายสุวิทย์ สุริยะวงค์

267 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 217597 , 076 211171

mueangphuket_district@hotmail.com
18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอถลาง
   นายบัญชา ธนูอินทร์

357 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 311046

talang.office@gmail.com
18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอกะทู้
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอกะทู้
   นายศิวัชฐ์ ระวังกุล

51/16 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
076 321133
www.facebook/kathudistrict.com
amphoekathu@hotmail.com
18 ต.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
   นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 211035
www.phuketlocal.go.th
pkt@dla.go.th
07 ก.พ. 2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
   นายวิสิทธิ์ โชคชัย

36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 2103
www.phuketdol.go.th
landphuket2013@gmail.com
29 พ.ย. 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
   นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม

38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 216927
http://www.dpt.go.th/phuket/main/
phuket@dpt.go.th
21 ต.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
   นางมุกดา หลิมนุกูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
http://phuket.cdd.go.th/
cddphuket@gmail.com
03 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
   นางอนัญญา หลังสตา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
cddphuket@gmail.com
04 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
   นายประทีป รัศมีเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
cddphuket.gmail.com
03 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
   ว่าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
cddphuket@gmail.com
15 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
   นางกรุณา คงด้วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
cddphuket@gmail.com
04 พ.ย. 2564
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
   นายอุดมพร กาญจน์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 510098
http://pkt.disaster.go.th/in.pkt-8.142/
phuketdisaster@gmail.com
20 ต.ค. 2564
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
   นายเชาวลิต นิฒรรัตน์

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 219532
http://122.155.1.141/in.DDPMRC18-8.136/
dpmrc18@disaster.go.th
07 พ.ย. 2565
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง
   นายปัณณฑัต ศรีวิเศษ

83/6 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
075-270310
http://dpmrc18.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
   กิตติพงษ์ มณีศรี

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
  ผุ้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
   นายอำนวย พรหมเรือง

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
  ผุ้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
   นายทัศนัย สุสานนท์

129/1 ม.4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-510297
http://dpmrc18.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ
   นายจตุพงศ์ แก้วใส

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   นางสาวกรรณิการ์ ปภารสิทธิ์

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 9532
http://www.disaster.go.th
dpmrc18@disaster.go.th
08 พ.ย. 2565
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
   นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์

129/1 หมู่ที่4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076510299
http://campuspkt.disaster.go.th/in.campuspkt-5.250/
phuketdpma@gmail.com
01 มิ.ย. 2563
กระทรวงกลาโหม
ทัพเรือภาคที่ 3
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
   พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว

เลขที่ 83 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 391591
http://www.nac3.navy.mi.th/
nac3admin@navy.mi.th
15 ธ.ค. 2565
สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สัสดีจังหวัดภูเก็ต
   พันเอก ณรงค์ชัย อัครกานต์

สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 212830

sdphuket083@gmail.com
09 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดภูเก็ต
   พันโท ประสิทธิ์ จันทร์วาศ

สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 212830

sdphuket083@gmail.com
09 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต. - ว่าง -

สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2830

sdphuket083@hotmail.com
29 ต.ค. 2558
  สัสดีอำเภอเมืองภูเก็ต
   พันโท คัมภีร์ โคตอาษา

ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 235135

sdphuket083@hotmail.com
09 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเมืองภูเก็ต
   พ.ต.- ว่าง -

ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076-235135

sdphuket083@hotmail.com
29 ต.ค. 2558
  สัสดีอำเภอถลาง
   พันตรี ธนศักดิ์ สุวรรณกูฎ

ที่ว่าการอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076-311840

sdphuket083@hotmail.com
09 พ.ย. 2565
  สัสดีอำเภอกะทู้
   ร้อยตรี เอกชัย สุกใส

ที่ว่ราการอำเภอกะทู้ ต.วิชิต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076-321342

sdphuket083@hotmail.com
09 พ.ย. 2565
สถานีรายงานภูเก็ต (กองทัพอากาศ)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต (กองทัพอากาศ)
   นาวาอากาศโท วิชาญ ขันอาสา

100 ถ.50ปี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 352114, 0 2534 6000

31 ต.ค. 2562
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 3
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 3
   นาวาเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช

99/1 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212883

hsrn3@navyonline.net
17 พ.ย. 2559
สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต
   ร้อยเอก สุเพียบ เสงี่ยมดี

สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต ถ.คอซิมบี้ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213484 , 076 212994

rdpk10225@hotmail.com
09 พ.ย. 2565
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  คลังจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวนฤมน ศรีสัจจัง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
0 7621 2215 ต่อ 323
http://klang.cgd.go.th/pkt
pkt@cgd.go.th
12 พ.ค. 2565
  นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ)
   นางบุญญาภา มะยะเฉียว

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
0 7621 2215 ต่อ 310
http://klang.cgd.go.th/pkt
pkt@cgd.go.th
12 ม.ค. 2565
  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง)
   นางเพ็ญศรี เดชแก้ว

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
0 7621 2215 ต่อ 315
http://klang.cgd.go.th/pkt
pkt@cgd.go.th
17 พ.ย. 2565
  เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส (หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจการคลังจังหวัด)
   -ว่าง-

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
0 7621 2215 ต่อ 320
http://klang.cgd.go.th/pkt
pkt@cgd.go.th
30 พ.ค. 2565
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
   นางสาวเพียวตะวัน ไม้ทองงาม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
0 7621 2721 ต่อ 304
http://klang.cgd.go.th/pkt
pkt@cgd.go.th
17 พ.ย. 2565
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
   นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
076212111

rtphk@treasury.go.th
26 ต.ค. 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
   นางพิกุล ถิ่นธารา

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น3 ) เลขที่ 23 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212281 , 076 354830
http://phuket.excise.go.th และ http://phuket.excise.go.th/newweb/phuket1015/
phuket@excise.go.th
25 ต.ค. 2565
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
   นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ์

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ 23 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 358250
http://www.rd.go.th/phuket
Email.phuket@rd.go.th
10 พ.ย. 2565
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายด่านศุลกากรภูเก็ต
   นายวสันต์ เวทยะวานิช

454/1 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076-211105 , 076-222094
https://phuket.customs.go.th/
75160000@customs.go.th
27 ต.ค. 2565
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
   นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล

อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 351091, 076 327435
http://phuketairport.customs.go.th/
75170000@customs.go.th
10 พ.ย. 2565
กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต กรมการกงสุล
   นางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต

ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล
076 222081
https://www.facebook.com/phuketpassport
pkt.passport@gmail.com
18 พ.ค. 2565
The Honorary Consulate of Australia
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Australia
   Mr.Larry Cunningham

113 Moo3 Cheantalay Thalang Phuket 83110
076 372600
larry@thechavaresort.com
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Austria
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Austria
   Mr.Phumisak Hongyok

Anuphas Manorom Co.Ltd. ,2 Moo4 Wirathongyok Rd., Wichit ,Muang ,Phukrt 83000
076 248334-6, 076 216354

h.wanida@gmail.com
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Czech Republic
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Czech Republic
   Mr.Anurak Tansiriroj

Phuket Internation Hospital ,44 Chalermprakiat Ror 9 Rd., Muang , Phuket 83000
076 249400

anurak.t@siriroj.com
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Denmark
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Denmark
   Mr.Kennerth Boerje Ronny Karlsson

Land and House park, Bann Parichat Road 6,Laung Por Cham Road, Chalong ,Muang Phuket 83000
076 378365

17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of England
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  British Honorary Consulate
   Mr Martin charles Richard Carpenter

103 Plaza Del Mar, Moo 1 ,Pasak Koktanod Road ,Cheangtalay ,Thalang ,Phuket 83110
076 318188 ,085 4890106
http://www.ukinthailand.fco.gov.uk
martin.carpenterhon@fconnet.fco.gov.uk
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Estonia
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Estonia
   Miss.Piyanoot Hongsyok

Anuphas & Sons Co.Ltd. 74 Thepkrasatti Road, Phuket 83000
076 211132

piyanoot@anuphas.co.th
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Finland
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate-General of the Republic of Finland
   Mr. Pamuke Achariyachai

Kata Beach resort ,1 Pakbang road Karon, Muang ,Phuket 83100
076 330530 -4

finnishconsul @katagroup.com
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of France
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of France
   Mr.Lucien Podriguez

Marina Boat Lagoon 39/4-5 Koh Kaew Plaza, Moo2 Thepkasattri Road ,Koh Kaew ,Muang Phuket 83000
0-7627-3511 , 08-1893-3212

rodriguez.l@scp-lawassistance.com
ส.ค.
The Honorary Consulate of Germany
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
   Mr.Dirk Naumann

100/425 Moo5 ,Chaletmprakiat Ror 9 Rd. ,Rasada, Muang ,Phuket 83000
076 610407

dirk@junkseilon.com
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Ireland
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Ireland
   Mrs.Helene Fallon-Wood

79/6 Moo4, Soi Suksun , Viset Road , Rawai, Muang, Phuket 83130
076 384342 , 076 281273
www.ConsulateIrelandPhuket.org
irelandconsulate.phuket@gmail.com
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Italy
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Italy
   Mr.Francesco Cavaliere

113/40 Wichitsongkarm Road ,Anuphas Golf Ville-Manorom 5 ,Katha Phuket 83120
086 6896819

console.phuket@esteri.it
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Korea
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Korea
   Mr.Tosaporn Tephabutra

65/8 Moo5 , Wichit Songkram Road , Wichit Muang ,Phuket 8300
076 234452 ,076 234384

tosaporn@theviza.com
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of the Kingdom of the Netherlands
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Kingdom of the Netherlands
   K.Seven Smulders

Dara Hotel 14/18 Moo.4, Chaofa Road, Vichit, Muang , Phukrt 83000
076 304096-7
www.mfa.nl/ban
dutchhononraryconsulpukrt@gmail.com
17 พ.ค. 2556
Royal Norwegian Consulate
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  Royal Norwegian Consulate
   Mrs. Pornphan Sittichaivijit

Muang Mai Building, 3rd Floor 9/17 Moo 6 Thepkasattri Road ,Rasada,Muang ,Phuket 83000
076 237156
www.emb-norway.or.th
norconpt@phukrt.ksc.co.th
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of the Republic of Poland
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of the Republic of Poland
   Mr.Anuwat Burapachaisri

Avantira Boutique Hotel 4/1 Thaweewong Road, Patong ,Kathu ,Phuket 83150
076 292801-5

anuwat@mec.co.th
17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Russian
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Russian
   Mr.Soopakij Ckearavanont

Malisa Villa 40/36 Kata Road, Kata Beach, Muang , Phuket 83100
076 284767

17 พ.ค. 2556
The Honorary Consulate of Spain
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Spain
   Mr.Jose-Luis Gay Cano

70 Krabi Road, Taladyai ,Muang ,Phuket 83000
076 224976

joojee88@yahoo.com
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Sweden
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Sweden
   Dr.Sompoch Nipakanont

25/50 Mae-Luan Road,Talad-Nua, Muang,Phuket 83000
076 380000

info@swedishconsulatephuket.org
17 พ.ย. 2559
The Honorary Consulate of Federal Republic of Brazil
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  The Honorary Consulate of Federal Republic of Brazil
   Mrs.Jiratha Thavornvongwongse

Katathani Phuket Beach Resort. 14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100

17 พ.ย. 2559
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
   นางรัชดาภรณ์ โออิน

71 หมู่ 5 สนามกีฬาสุระกุล ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 217054
http://phuket.mots.go.th
phuket@mots.go.th
03 พ.ค. 2565
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2
   นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา

63/710 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 681065
https://www.dot.go.th
dot.phuket2@gmail.com
15 ธ.ค. 2565
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
   นางสาวนันทาศิริ รณศิริ

191 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 211036
http://www.tourismthailand.org/phuket
tatphuket@tat.or.th
09 พ.ย. 2563
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
   นายดำรง ไชยเสนา

ศูนย์กีฬาสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 250110

satofphuket@gmail.com
18 ต.ค. 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
   นางปริญาติ แขกเพ็ง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7621-2726, 0-7621-2762
Website : www.phuket.m-society.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/msocietyphuket/
E-mail : phuket@m-society.go.th
03 พ.ย. 2565
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
   นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา

132 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-529699-700
www.phuket.dop.go.th
banphuket_132@hotmail.com
18 ต.ค. 2565
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวไพลิน ศรีนคร

3/60 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-614242
www.sdc40phuket.com
sdc40phuket@hotmail.com
17 ต.ค. 2565
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
   นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว

3/96 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076-218165 / 076-213315
-
phuketshelter@dcy.go.th
03 พ.ย. 2565
สำนักงานการเคหะชุมชนภูเก็ต การเคหะแห่งชาติ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนภูเก็ต
   นายมานะ ไล่กสิกรรม

55 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 617246-9
www.phuket@nha.co.th
nha.phuket@gmail.com
03 พ.ย. 2565
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
   นางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช

44 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 355578-9
http://www.moac-info.net/phuket
paco_pkt@opsmoac.go.th
19 ต.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  เกษตรจังหวัดภูเก็ต
   นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง

25/2 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212188
www.phuket.doae.go.th
phuket@doae.go.th
24 ต.ค. 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
   นายพิพัฒน์ นาคธรณินทร์

48/1 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 211789 ต่อ 1
http://web.cpd.go.th/phuket
cpd_phuket@cpd.go.th
10 ม.ค. 2566
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
   นายอรัญ มาชาตรี

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737-8 ต่อ 11
http://www.alro.go.th/phuket
phuket@alro.go.th
14 พ.ย. 2565
  เจ้าพนักงานธุรการ
   ว่าง

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737-8 ต่อ 11
http://www.alro.go.th/phuket
phuket@alro.go.th
17 ต.ค. 2565
  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
   นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737 ต่อ 12
http://www.alro.go.th/phuket
phuket@alro.go.th
17 ต.ค. 2565
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
   นายมานิต เอกสุวรรณ

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737-8 ต่อ 14

phuket@alro.go.th
16 ม.ค. 2566
  นายช่างสำรวจชำนาญงาน
   นายสิทธิพงศ์ หอประสิทธิ์กุล

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737 ต่อ 13
http://www.alro.go.th/phuket
phuket@alro.go.th
17 ต.ค. 2565
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ

709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076510737 ต่อ 15
http://www.alro.go.th/phuket
phuket@alro.go.th
17 ต.ค. 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
   นายเทวิน แสวงสิน

15/6 ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 6934
http://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/index.php/th/
pvlo_hkt@dld.go.th
15 ธ.ค. 2565
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประมงจังหวัดภูเก็ต
   นายสิทธิพล เมืองสง

1/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 212460

fpo_phuket@fisheries.go.th
16 ม.ค. 2566
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
   นายสมยศ รักษ์กำเนิด

3/8 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 213282
http://www.raot.co.th
orfphu1@raot.mail.go.th
18 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต
   นายธนู ประเสริฐกุล

3/8 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 213282
http://www.raot.co.th
orfphu1@raot.mail.go.th
18 พ.ย. 2565
  หัวหน้ากองงานสนับสนุน
   นางสาวทศพร ชยานุเคราะห์

3/8 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
0 7621 3282
http://www.raot.co.th
orfphu1@raot.mail.go.th
07 ม.ค. 2565
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
   นายคำรน สุวรรณะ

2/6 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 614151
-
phuket.fmo9@gmail.com
18 ต.ค. 2565
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
   นางสาวศิริวรรณ โพธิ์ถาวร

2/3 ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่นน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 241356
http://phuket.cad.go.th
cadphk@cad.go.th
09 พ.ย. 2565
โครงการชลประทานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต
   นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์

106/4 หมู่ที่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
076 321461
http://irrigation.rid.go.th/rid15/pkt/
phuketrid15@gmail.com
17 ม.ค. 2566
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
   นางฐปนีย์ ทองบุญ

166 หมู่ 9 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 621157

rpuket@doa.in.th
19 ต.ค. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
   นายวิทยา รัตนะ

100 หมู่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-5 10053
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/cf-phuket
phuketcoastal@gmail.com
09 พ.ย. 2565
ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต
   ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

อาคารด่านศุลกากรภูเก็ต (ห้องตรวจพืช) ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 214098

PKPQS@DOA.IN.TH
08 มิ.ย. 2565
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต
   ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน (อาคารสถานกักพืช) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 510636

PUPQS@DOA.IN.TH
08 มิ.ย. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
   นายไภทูล ผิวขาว

77 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 391 139
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephuket@yahoo.com
18 ต.ค. 2565
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
   นายทัศพล กระจ่างดารา

77 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 391 139
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephuket@yahoo.com
18 ต.ค. 2565
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
   นางพนิดา ชาลี

77 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 391138
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephuket@yahoo.com
18 ต.ค. 2565
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
   นายสิชล หอยมุข

77 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-391138
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephuket@yahoo.com
18 ต.ค. 2565
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์

91 หมู่7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
076-391138
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephangnga@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   นางเรไร รามสุวรรณ์

77 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 391 139
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pmfdec
marinephuket@yahoo.com
18 ต.ค. 2565
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
   นายพรชัย อินทร์คำดี

อาคารคลังสินค้าชั้น 2 ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
076-351514
www.dld.go.th/qshk_hkt
qshk_hkt@dld.go.th
18 ต.ค. 2565
ด่านตรวจประมงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต
   นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-351010
http://pkairport.fishquarantine.org/
Pktfishtradeins_2011@hotmail.com
04 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวนันทนา นาโคศิริ

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
0929795147

report-pipophuket@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 351010

pktfishtradeins_2011@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวบงกช สุขชัย

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-327612

report-pipophuket@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวรักศมี ขามพิทักษ์

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
0885609250

report-pipophuket@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ์

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
0844599524

report-pipophuket@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นางสาวจุฬารัตน์ สมนึก

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-351010

pktfishtradeins_2011@hotmail.com
11 ม.ค. 2566
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   นายธีรศักดิ์ มาศเมฆ

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

11 ม.ค. 2566
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
   นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

65/73 หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือใหม่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-351010

11 ม.ค. 2566
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
   นายปัญญา ใจสมุทร

237 หมู่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 685253
http://r11.ldd.go.th/pkt01/index1.html
pkt01@ldd.go.th
15 ธ.ค. 2565
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
   ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
   นายอัดชา บัวจันทร์

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 214929
https://www.dlt.go.th/site/phuket
26 ก.ค. 2565
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
   นายยุทธนา พิทักษ์

ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 212179

doh1451@doh.go.th
18 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
   นายวัลลภ จินดาเพ็ชร

แขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076212179

doh1451@hotmail.com
18 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต (ฝ่ายวิศวกรรม)
   นายพิจักษณ์ ศรชนะ

ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2179

doh1451@doh.go.th
18 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต (ฝ่ายบริหาร)
   นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข

แขวงทางหลวงภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076-212179

doh1451@doh.go.th
18 ต.ค. 2565
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
   นายณชพงศ ประนิตย์

88/5 ถนนศักดิเดช หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 391174
https://phuket.md.go.th/
phuket@md.go.th
21 ต.ค. 2565
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
   นายจำรัส ชัยมณี

129/1 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 390618
https://phuket.drr.go.th
phuket@drr.go.th
25 ต.ค. 2565
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
   นายมนต์ชัย ตะโหนด

ท่าอากาศยานภูเก็ต 222 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 351141, 076 351547
www.airportthai.co.th
Thanee.c@airportthai.co.th
15 ธ.ค. 2565
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   นาย พงษ์ชัย มูลรินทร์

200 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 563001
www.aerothai.co.th
pongchai.mo@aerothai.co.th
17 ม.ค. 2566
บริการสนามบินภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้จัดการบริการสนามบินภูเก็ต (บริษัท การบินไทยภูเก็ต)
   นายจารึก มานุวงศ์

076 327274

17 พ.ย. 2559
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
   นายวัฒนพงษ์ สุกใส

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067ต่อ 11
้็http://phuket.mnre.go.th
02 พ.ย. 2564
  รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
   นางปริชาติ ทั่วไตรภพ

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067 ต่อ 11
http://phuket.mnre.go.th
enviphuket@hotmail.com
26 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
   นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067 ต่อ 14
http://phuket.mnre.go.th
-
02 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
   นายไพรัช ลิ้มประเสริฐ

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067 ต่อ 13
http://phuket.mnre.go.th
18 ต.ค. 2561
  รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ
   นายศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067 ต่อ 17
http://phuket.mnre.go.th
-
02 พ.ย. 2565
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
   นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211067ต่อ 18
้็http://phuket.mnre.go.th
02 พ.ย. 2564
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
   นายไพศาล บุญสวัสดิ

92/7 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348526 063 6625956

mnpoc.pkt@gmail.com
26 ต.ค. 2565
ศูยน์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
   นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร

100/185 ถนนศักดิเดช ซอย 1 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 220928 ,085 3066637

Station23phuket@gmail.com
04 พ.ย. 2562
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
   นายพงษ์ชาติ เชื้อหอม

254 ม.2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-325625 , 081-0873344

15 ธ.ค. 2565
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
   นายสมนึก บุญใหญ่

51/127 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 393566-7
www.dmcr.go.th/mcrccenter5
dmcr1114@hotmail.com
29 มี.ค. 2563
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
   นายสรศักดิ์ รณะนันทน์

89/1 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 328226

20 ก.ค. 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต)
   นางสาวจันทิรา ดวงใส

189/193 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 219329, 076 219415
http://www.reo15.go.th
reo15.org@mnre.go.th
26 ต.ค. 2565
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
   นายชินเทพ กังเฮ

182 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
084 8467542
-
02 พ.ย. 2564
สวนป่าบางขนุน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสวนป่าบางขนุน
   นายสรกฤษณ สิงห์คำ

142 ม.5 ต.เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
-
nampa_61@hotmail.com
17 พ.ย. 2559
ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต
   นายสมชาย จิตรหลัง

478/3 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 250631.083-5095204

20 ก.ค. 2565
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ต
   นายสายันต์ ด้วนเกตุ

250/4 ม.2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
076250631

20 ก.ค. 2565
หน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง
   นายสายันต์ ด้วนเกตุ

206 หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 250631.

15 ธ.ค. 2565
หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะภูเก็ต-ตะกั่วป่า
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำเกาะภูเก็ต-ตะกั่วป่า
   นายภักดี แย้มมยาสุจริต

หมู่ 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
084-4436588

08 พ.ค. 2561
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
   นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

51 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
089 8152258 ,076 391128
www.pmbc.go.th
15 ธ.ค. 2565
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
   นายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า

92/12 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348593.081-2706034

parkrescue.south@hotmail.com ,
12 มิ.ย. 2562
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
   นายสรกฤษณ สิงห์คำ

142 ม.5 ต.เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
084 7667644

nampa_61@hotmail.com
28 มิ.ย. 2561
สถานีควบคุมไฟป่าภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูเก็ต
   นายเก็จบูรณ์ เลี่ยวตระกูล

92/7 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
081 2715949

ฺBoonfireforest@hotmail.com
31 ต.ค. 2561
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่ารือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต
   นายภูธานินทร์ อุตราภาส

89/8-12 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 328625.084-6909774

Poothanin.1966@gmail.com
08 พ.ค. 2561
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต
   นายภูธานินทร์ อุตราภาส

ท่าอากาศยานภูเก็ต 222 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
076 328625 076 351125.

Poothanin.1966@gmail.com
08 พ.ค. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สถิติจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-211594
http://phuket.nso.go.th
phuket@nso.go.th,phuketnso@gmail.com
19 ต.ค. 2565
ส่วนขายและบริการลูกค้า ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  โทรคมนาคมจังหวัดภูเก็ต
   นายฑิฆัมพร สมอทอง

112/2 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 680088 ต่อ 4112
www.ntplc.co.th
phuket@ntplc.co.th
25 ต.ค. 2565
ส่วนขายและบริการลูกค้า ภูเก็ต บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  โทรคมนาคมจังหวัดภูเก็ต
   นายฑิฆัมพร สมอทอง

17/4 หมู่5 ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
076 367239

thikhump@ntplc.co.th
12 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดภูเก็ต ด้านอำนวยการ
   นายอิสสเรนทร์ หวังสุขเกษม

17/4 หมู่5 ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
076 367231

issrain@ntplc.co.th
12 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดภูเก็ต ด้านเทคนิค
   นายสมชาย จิตต์พิพัฒน์กุล

17/4 หมู่5 ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

somchaio@ntplc.co.th
12 พ.ย. 2565
  ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดภูเก็ต ด้านตลาด
   นายอับดลผะต๊ะ ประเสริฐดำ

112/2 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

updulpata.p@ntplc.co.th
12 พ.ย. 2565
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
   นายวิโรจน์ ลิ่วเจริญทรัพย์

เลขที่ 221 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-327344
http://www.phuketmet.tmd.go.th
29 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ(ตรวจอากาศผิวพื้น,ชั้นบน)
   นายคมสัน อ่อนชัย

221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-327346
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
   นายโสภณ สังข์แก้ว

221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-328149
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
   นายธีรพนธ์ พอกเพิ่มดี

221 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-327343
www.phuketmet.tmd.go.th
smcpkt@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
   นายวิรัช อ้นคต

221 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-327589 , 076-327562
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   น.ส.นงนุช แซ่หลิม

221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-328147
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (เรดาร์ตรวจอากาศ)
   นายณรงค์ศักดิ์ กำรูป

221 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076-327345
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน
   นายโชคชัย ภัทรพงศ์ไพศาล

221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-328148
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
  ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
   นายวีระ สม่าหลี

221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-327191
www.phuketmet.tmd.go.th
s48565@metnet.tmd.go.th
23 ธ.ค. 2563
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต
   นายสุชาติ ยนต์จำเริญ

168 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211494 , 076 225974
www.tmd.go.th
s48564@metnet.tmd.go.th
21 ต.ค. 2562
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
   นายสุชาติ ยนต์จำเริญ

156 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211494, 076 225974
www.tmd.go.th
s48564@metnet.tmd.go.th
21 ต.ค. 2562
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้
   นายประชา อัศวธีระ

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 379111-3
www.depa.or.th
sus@depa.or.th
28 พ.ย. 2561
ที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
   นายอุดมณ์ สมบูรณ์

12/16 ถ. มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 216951

15 ธ.ค. 2565
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  พลังงานจังหวัดภูเก็ต
   นายอุทัย ตันสุขเกษม

38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 210178
www.phuket.energy.go.th
phuket@energy.mail.go.th
16 ธ.ค. 2565
  นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
   นายเอกศักดื์ ศรีวรบุตร

38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 210178
www.phuket.energy.go.th
phuket@energy.mail.go.th
26 ต.ค. 2565
  นักวิศวกรปฏิบัติการ
   นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ

38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-210178
www.phuket.energy.go.th
phuket@energy.go.th
24 ต.ค. 2561
  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
   นายนิพนธ์ วงประสูต

38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 210178
www.phuket.energy.go.th
phuket@energy.mail.go.th
24 ต.ค. 2561
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
   นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์

1/1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212017
https://phuket.moc.go.th
pu_ops@moc.go.th
21 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
   นางสาวรณิดา ปฐมวรสุข

1/1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212017
https://phuket.moc.go.th
pu_ops@moc.go.th
21 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
   นางปทุมภรณ์ แย้มเกิด

1/1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212017
https://phuket.moc.go.th
pu_ops@moc.go.th
21 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
   - ว่าง -

1/1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212017
https://phuket.moc.go.th
pu_ops@moc.go.th
21 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
   นางนพา สีแก้ว

1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 217406
https://phuket.moc.go.th
pu_ops@moc.go.th
21 ต.ค. 2565
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต
   นายปัญจสารน์ ไสยแก้ว

38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212947
http://www.dit.go.th/cbwm33/
phuket.wm@gmail.com
01 มิ.ย. 2563
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
   นางดวงจันทร์ สุขแสง

63/629-632 ถนนวิรัชหงษ์หยก หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 522218, 076 522228
http//:www.led.go.th
LEDPhuket@led.mail.go.th
25 ต.ค. 2561
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
   นายกฤษณะ ทิพยจันทร์

143 หมู่ 4 ถ.บ้านเข้าล้าน-บ้านบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 212104
http://www.correct.go.th/popphuk/
popphuk@correct.go.th
25 ต.ค. 2565
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
   นางสาววันดี นิติโชติ

38/14 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076250353
https://portal.djop.go.th/sp8310/home
Sujin_tokio@hotmail.com
18 พ.ย. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
   ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
   นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076213730 ,213729, 213448

www.probation.go.th phuket.dop@probation.mail.go.t
15 พ.ย. 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  แรงงานจังหวัดภูเก็ต
   นางรษิกา ชาญณรงค์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัด ถนนเจ้าฟ้า ต. ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 354035-6
www.phuket.mol.go.th
labouroffice.phuket@gmail.com
06 ธ.ค. 2565
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
   นายธนพงศ์ อรชร

38/366 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 211995 , 076 220760
www.phuketlabour.go.th
phuket@labour.mail.go.th
09 พ.ย. 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  จัดหางานจังหวัดภูเก็ต
   นายพิชิต สิงห์ทองคำ

38/27 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 219660-1
www.doe.go.th/phuket
pkt@doe.go.th
14 พ.ย. 2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
   นายไมตรี ขุนทอง

15/4 ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-219950-2 , 076-240418-9
https://www.sso.go.th/wpr/phuket
phuket@sso.go.th
31 มี.ค. 2565
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
   นายชัยชนะ เดชแพ

139 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 685270
http://www.dsd.go.th/phuket
phuketskill2557@gmail.com
28 ต.ค. 2565
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
   นางจันทนา สิทธิพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 223617
www.m-culture.go.th/phuket
phuketculturaloffice@gmail.com
06 ม.ค. 2564
สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
   - ว่าง -

217/3 หมู่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-273006
www.fienarts.go.th
ppgo15@yahoo.co.th
18 พ.ย. 2559
  ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
   นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์

217 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
076-273006
www.fienarts.go.th
ppgo15@yahoo.co.th
08 ต.ค. 2558
  หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
   นายทัศนะ ภูผาธรรม

217/3 ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 273006
www.fienarts.go.th
ppgo15@yahoo.co.th
08 ต.ค. 2558
  นักโบราณคดีชำนาญการ
   นายธวัธชัย ชั้นไพศาลศิลป์

217/3 หมู่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-273006
www.fienarts.go.th
fad15pkt@gmail.com,ppgo15@yahoo.co.th
08 ต.ค. 2558
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
   นายกานต์ รับสมบัติ

217/4 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 379895-7

thalangmuseum@hotmail.com
18 ต.ค. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
   นางวิภา สายรัตน์

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211591
www.phuketarea.go.th
viphasairath@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
   นายกิตติภูมิ อุทสาร

4/4 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 211591
www.phuketarea.go.th
phuketarea@hotmail.com
12 พ.ย. 2563
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
   นายกิจธิชัย สารรัตน์

4/4 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 211591
www.phuketarea.go.th
phuketarea@hotmail.com
12 พ.ย. 2563
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
   นายยุทธนา พรทิพย์

4/4 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 211591
www.phuketarea.go.th
Yuthana.pg.61@ubru.ac.th
29 ต.ค. 2564
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ศึกษาธิการภาค 6
   นายชูสิน วรเดช

33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 222800 ,076 212229
http://www.reo6.moe.go.th
Saraban_reo6@moe.go.th
26 ต.ค. 2565
  รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9
   นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 222800 ต่อ 101
http://www.reo6.moe.go.th
Saraban_reo6@moe.go.th
26 ต.ค. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
   นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

4/4 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 211 428-9 ต่อ 12
www.phuketpeo.moe.go.th
phuketpeo@sueksa.go.th
25 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
076 523-094 -7
www.pkru.ac.th
pr@pkru.ac.th
20 ต.ค. 2564
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ

80 หมู่1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
076276009
http://www.phuket.psu.ac.th
17 พ.ย. 2564
  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

80 หมู่1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
076 276009
http://www.phuket.psu.ac.th
tpunpsu@gmail.com
17 พ.ย. 2564
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุนชนภูเก็ต
   ผศ.ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
076 276401-4
www.pcc.psu.ac.th
16 ก.พ. 2559
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นายระวิ ดาบทอง

178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211343 , 076 221679
http://www.ptc.ac.th
pket_tech@yahoo.com
27 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์

178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211343 , 076 221679
http://www.ptc.ac.th
pket_tech@yahoo.com
27 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นายสุรินทร์ บุญสนอง

178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211343 , 076 221679
http://www.ptc.ac.th
pket_tech@yahoo.com
27 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นายสุรชัย จันทร์นุ่น

178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211343 , 076 221679
http://www.ptc.ac.th
pket_tech@yahoo.com
27 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว

178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211343 , 076 221679
http://www.ptc.ac.th
pket_tech@yahoo.com
27 ต.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการ
   นางสาวกชกร บุษราภรณ์

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 621428
www.tltc.ac.th
phuket01@vec.mail.go.th
20 ต.ค. 2564
  รองผู้อำนวยการ
   นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร

วิทายาลัยเทคนิคถลาง 215 ม. 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 621428
www.tltc.ac.th
phuket01@vec.mail.go.th
20 ต.ค. 2564
  รองผู้อำนวยการ
   นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076 621428
www.tltc.ac.th
phuket01@vec.mail.go.th
19 ต.ค. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นายวิทยา เกตุชู

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-214818
www.phuketvc.ac.th
saraban@phuketvc.ac.th
22 ธ.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นางสมศิริ นคราวงศ์

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-214818
www.phuketvc.ac.th
saraban@phuketvc.ac.th
22 ธ.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภุเก็ต
   นายชาตรี คงแป้น

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076214818
www.phuketvc.go.th
saraban@phuketvc.ac.th
22 ธ.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นางสาวอรทัย สุวรรณมณี

512 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-214818
www.phuketvc.ac.th
saraban@phuketvc.ac.th
22 ธ.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ

512 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-214818
www.phuketvc.ac.th
saraban@phuketvc.ac.th
22 ธ.ค. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
   นายคัมภีร์ นิลวรรณ

42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 224283
http://www.polyphuket.ac.th/
saraban@polyphuket.ac.th
20 ต.ค. 2565
  ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
   นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์

42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 224283
http://www.polyphuket.ac.th/
saraban@polyphuket.ac.th
19 ต.ค. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
   นายสุนทร พลรงค์

สำนักงาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 510626
www.veis2.ac.th
sponrong@gmail.com
17 พ.ย. 2559
สำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
   นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์

33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076221801
http://phuket.nfe.go.th/
pkt_nfedc@nfe.go.th
03 ม.ค. 2566
  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
   -

33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076221801
http://phuket.nfe.go.th/
pkt_nfedc@nfe.go.th
19 ต.ค. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
   นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวิน

75/5 ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 319062
www.schoolweb.in.th/centerphuket
phuket.center@hotmail.com
15 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
   นายมนตรี พรผล

076 224125

15 ธ.ค. 2565
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
   นายปัญญา หัตถิ

เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
076 222368
www.satreephuket.ac.th
satreephuket@gmail.com
20 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการ
   นางสาวพีรปภา เลิศสกุล

เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 222368
www.satreephuket.ac.th
satreephuket@gmail.com
20 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการ
   นายสันติ วงค์ไชยา

เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-222368
www.satreephuket.ac.th
satreephuket@gmail.com
20 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการ
   นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน

เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-222368
www.satreephuket.ac.th
satreephuket@gmail.com
20 ต.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการ
   นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส

เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-222368
www.satreephuket.ac.th
satreephuket@gmail.com
20 ต.ค. 2565
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
   นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212075
http://www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
05 มิ.ย. 2563
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
   นางรุ่งนภา แซ่ส้อ

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-212075
www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
28 ต.ค. 2562
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
   นางเนตรชนก ทัศนกมล

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-212075
www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
28 ต.ค. 2562
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
   นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212075
http://www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
28 ต.ค. 2562
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
   นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-212075
www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
28 ต.ค. 2562
  1
   2

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076-212075
www.pkw.ac.th
pkw@pkw.ac.th
28 ต.ค. 2562
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รองผู้อำนวยการ รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ว่าที่ ร้อยตรี ศรัณย์พงศ์ ปานพิมพ์

133 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
https://sspkt.thai.ac/
15 ธ.ค. 2565
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   ว่าที่ร้อยตรีศรัณพงศ์ ปานพิมพ์

133 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

05 ต.ค. 2563
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   นางสาวสุภัสรีญา แกนสมาน

133 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
https://sspkt.thai.ac/
05 ต.ค. 2563
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ

133 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
https://sspkt.thai.ac/
05 ต.ค. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการ
   นางวริศรา วงค์มุสิก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต
076 279239

rpg36phuketschool@gmail.com
12 พ.ย. 2562
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
   นายวันชัย พงษา

51/219 ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83210
076 611113
www.otep-pkt.go.th
30 พ.ย. 2559
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
   นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1230
https://pkto.moph.go.th/
09 พ.ย. 2565
  รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1231
https://pkto.moph.go.th/
19 ต.ค. 2564
  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
   นางศุภลักษณ์ ดำรงค์เชื้อ

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1232
https://pkto.moph.go.th/
09 พ.ย. 2565
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ
   นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1233
https://pkto.moph.go.th/
19 ต.ค. 2564
  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
   นายจิรวัฒน์ บุญรักษ์

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1240
https://pkto.moph.go.th/
26 ต.ค. 2565
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
   นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1241
https://pkto.moph.go.th/
19 ต.ค. 2564
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์

58/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-211330 ต่อ 1242
https://pkto.moph.go.th/
18 ต.ค. 2565
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
   นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ

353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 361234
https://www.vachiraphuket.go.th
vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
30 มี.ค. 2565
โรงพยาบาลถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการ รพ.ถลาง
   นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ

โรงพยาบาลถลาง 358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 311033-4
http://www.thalanghospital.go.th
thalanghospital@gmail.com
04 มี.ค. 2565
โรงพยาบาลป่าตอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง
   แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม

57 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 342633-4, 076 345262

15 ธ.ค. 2565
โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
   นายแพทย์ธวัชชัย อาณาประโยชน์

18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 358888

05 พ.ย. 2558
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต
   นายทัสสยุ เดชะโชติ

076 351128
www.manager.co.th
Hkt_porthealph@hot.com
17 พ.ย. 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการ
   นางณัฐชลัยย์ บุญไทย

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 600119
http://www.dmsc.moph.go.th/phuket/home.php
phuket@dmsc.mail.go.th
25 ต.ค. 2565
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
   นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี

2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 254425 ต่อ 1272
www.bangkokhospitalphuket.com
info@phukethospital.com
22 ต.ค. 2561
โรงพยาบาลสิริโรจน์
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์
   นายแพทย์ดุลย์ ดำรงค์ศักดิ์

44 ถ.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 361888 , 076 361818
www.phuketinternationalhospital.com Facebook : โรงพยาบาลสิริโรจน์ Siriroj International Hospital
info@phuketinternationalhospital.com
19 ต.ค. 2561
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผอ.โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
   นางสาว พริ้มเพรา รัตนยันต์

4/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 237220 - 6

28 ต.ค. 2565
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
   นายชัยกมล พรหมทอง

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 222754
www.industry.go.th/phuket
industryphuket@gmail.com
28 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
   นางเฉลิมศรี หลักดี

48/4 ถนนดำรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 222754

28 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
   นางสาววิไลลักษณ์ จีนศรี

48/4 ถนนดำรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 222754

28 ต.ค. 2565
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
   -----

48/4 ถนนดำรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 222754

28 ต.ค. 2565
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต
   นายภิญโญ ทองภิญโญชัย

ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 212250

opimr4@dpim.go.th
21 ธ.ค. 2564
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
   พลเรือตรี ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 3) ถ.ท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
076 215169

isocisocphuket@gmail.com
27 ธ.ค. 2565
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
   น.อ.กฤษณ์ เคลือบมาศ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0766530169

27 ธ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
   นายโสภณ เคี่ยมการ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ชั้นล่างด้านหลังสุดปีกขวา) ถ. เจ้าฟ้า อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
076 216118
http://pr.prd.go.th/phuket
prphuket61@gmail.com
20 ต.ค. 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
   นางพัชราภรณ์ ชุมสุข

22/34 ม. 6 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
076 510303
https://radiophuket.prd.go.th/th/radio/info/index
radiothailandphuket@hotmail.com
23 ม.ค. 2566
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จ. ภูเก็ต (สทท. 11 ภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

87/4 ถนนคอซิมบี้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076211555
http://tv11.prd.go.th/phuket
nbtphuket.prd5@gmail.com
19 ต.ค. 2565
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวอังคณา เหมือนคิด

158/41 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 219159

saraban_pkt@nfc.mail.com
19 ต.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
   นางสาวปริยากร สร้อยคำ

ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 540500
www.sme.go.th
pariyakorn@sme.go.th
03 พ.ค. 2565
สำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลแรงงานภาค 8
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8
   นายสุชาติ สุนทรีเกษม

25 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 220719
https://lbphkc.coj.go.th
lbphkc@coj.go.th
24 ม.ค. 2566
สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 8
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 8
   นางนิตยา เหตุเหล๊าะ

25 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 219514
https://lbphkc.coj.go.th
lbphkc@coj.go.th
28 พ.ย. 2565
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8
   นายอาคม รุ่งแจ้ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เลขที่ 9/60 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 682232

15 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 8
   นางสาวปรีดา ศรีสังข์

9/60 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 682223

15 พ.ย. 2564
ศาลจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
   นายดิษพล รัตนโสภณ

25 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
076 211160
https://phkc.coj.go.th/
phkc@coj.go.th
15 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต
   นางสาครรัตน์ ปรีชา

25 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
076 211160
https://phkc.coj.go.th/
phkc@coj.go.th
21 ต.ค. 2565
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
   นายธีระพล มิตรประยูร

144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 262003
http://www.phkjc.coj.go.th
phkjc@coj.go.th
16 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
   นางอุราวัลย์ นพนภาพร

144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 262001 ต่อ 0
http://www.phkjc.coj.go.th
phkjc@coj.go.th
16 ธ.ค. 2565
ศาลแขวงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต
   นายจิรศักดิ์ บุญรักษ์

291/2 ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 217323
www.phkmc.coj.go.th
phkmc@coj.go.th
04 เม.ย. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต
   นางสาวสุพัตรา ไตรปิ่นเพ็ชร

291/2 ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 217323
www.phkmc.coj.go.th
phkmc@coj.go.th
04 เม.ย. 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อัยการจังหวัดภูเก็ต
   นายวิเชษฐ์ ศรีวิเศษ

38/13 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 213699
www.phuket.ago.go.th
phuket@ago.go.th
20 เม.ย. 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
   นายสมชาย พนมรักษ์

เลขที่ 15/1 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 215783
www.pket-ju.ago.go.th
phuket-ju@ago.go.th
18 พ.ค. 2565
สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8
   นายปิยวัฒน์ พรไชยา

เลขที่ 2 ถนนปะเหลียน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 223947

phuket-labor@ago.go.th
28 พ.ย. 2565
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
   นายศราวุธ สุขแก้ว

15 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 212279
www.pket.ago.go.th/pket-lawaid
phuket-lawaid@ago.go.th
20 ต.ค. 2565
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงภูเก็ต
   นายวิวัฒน์ กิจจารึก

8/9-10 ซอยสะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 530 505
http://www.phuket-sum.ago.go.th/
phuket-sum@ago.go.th
18 มิ.ย. 2563
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
   นางกัลยา ตันฑวรักษ์

8-9/10 ซ.สะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
089 8687004

phuket-sum@ago.go.th
18 มิ.ย. 2563
สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต
   นางจตุพร แสงหิรัญ

เลขที่ 15 ชั้น 1 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 610040
https://www1.ago.go.th/region8/phuket-ad/
phuket-admin@ago.go.th
09 ก.พ. 2565
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต
   นางเสาวลักษณ์ ปาณะศรี

เลขที่ 15 ชั้น 1 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 610040
https://www1.ago.go.th/region8/phuket-ad/
phuket-admin@ago.go.th
09 ก.พ. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 8
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
   พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร

88/8 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 338384
https://p8.police.go.th/
generalstaff.p8@gmail.com
10 พ.ย. 2565
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ภูเก็ต
   พล.ต.ต.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
11 พ.ค. 2564
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.พีระพงษ์ ฉายอรุณ

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212046

pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต
   พ.ต.อ.สรพงษ์ ชูแก้ว

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  ผู้กำกับการ(สอบสวน)ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.ธีรพันธ์ นิธิภณยางสง่า

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
25 มิ.ย. 2563
  ผู้กำกับการ(สอบสวน)ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.สัญญา พาตินธุ

321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212046
phuketpolice.org
pk.policeweb@gmail.com
18 ต.ค. 2562
สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
   พ.ต.อ.สาราวุธ ชูประสิทธ์

1 ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 212129
http://mueangphuket.phuketpolice.org
mueangphuket@police.go.th
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลาง
   พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร

75 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 311123
http://thalang.phuketpolice.org
11 พ.ค. 2564
สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง
   พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี

68 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 342719-20
patong.phuketpolice.org
11 พ.ค. 2564
สถานีตำรวจภูธรฉลอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลอง
   พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง

49 ม.8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 381247
http://chalong.phuket.police.go.th/
chalong@royalthaipolice.go.th
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย
   พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์

22 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต
0 7634 8522
thachatchai.phuketpolice.org
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล
   พ.ต.อ.พีระพงษ์ ฉายอรุณ

196 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 325630
http://cherngtalay.phuketpolice.org
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรกะทู้
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้
   พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี

51/22 ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 323300
thungtong.phuketpolice.org
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรกมลา
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลา
   พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร

96/52 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 385310
kamala.phuketpolice.org
25 มิ.ย. 2563
สถานีตำรวจภูธรวิชิต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต
   พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ

ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ซ.นาเสือ ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต
076 355073
vichit.phuketpolice.org
11 พ.ค. 2564
สถานีตำรวจภูธรกะรน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะรน
   พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ

136 ถ.เลียบหาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จว.ภูเก็ต
076 396393
karon.phuketpolice.org
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจภูธรสาคู
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาคู
   พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์

20/4 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 328121
sakhu.phuketpolice.org
16 ธ.ค. 2565
กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
   พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา

473 ถนน ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 214368
http://www.marinepolice8.com/
mrp8phan@gmail.com
19 ม.ค. 2565
  รองผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
   พันตำรวจโท กมลศักดิ์ วันประดุง

473 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-4368
http://www.marinepolice8.com/
mrp8phan@gmail.com
19 ม.ค. 2565
  รองผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
   พันตำรวจโท วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย

473 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-4368
http://www.marinepolice8.com/
mrp8phuket@gmail.com
19 ม.ค. 2565
  สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
   พันตำรวจโท จีรยุทธิ์ นิยมเดช

473 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1883

mrp8s3phuket@gmail.com
01 ก.พ. 2564
  สารรวัตร (ทำหน้าที่ ปราบปรามทางน้ำ)สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
   พันตำรวจตรี ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

473 ถนน ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต
076-211883

marinepolice34phuket@gmail.com
17 ต.ค. 2561
กก.สส.ภ.จว.ภก.
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.บัณฑิต ขาวสุธรรม

1 ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 219071

25 มิ.ย. 2563
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กก.5 บก.ทท.
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 2 กก. 5 บก.ทท.
   ว่าที่ พ.ต.ท. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์

076 223891, สายด่วน 1155
www.phukettouristpolice.go.th
Tpdphuket@hotmail.com
18 พ.ย. 2559
ตำรวจสันติบาลจังหวัด
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  รกท.หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัด
   ร.ต.ท.พรชัย ป้อมยุคล

076 213446

18 พ.ย. 2559
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย

482 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 221905
www.phuketimmigration.go.th
saraban_phuket.imm6@police.go.th
19 ต.ค. 2565
  รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.ท.อุดม ทองจีน

482 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076221905
www.phuketimmigration.go.th
saraban_phuket.imm6@police.go.th
19 ต.ค. 2565
  รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
   พ.ต.ท.คณิศร ติระการ

482 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076221905
www.phuketimmigration.go.th
saraban_phuket.imm6@police.go.th
19 ต.ค. 2565
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
   พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข

อาคารท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร - ตู้ ปณ.14 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ปณ.ท่าอากาศยานภูเก็ต 83111)
076 327138

้hktairport.imm@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการตำรวจทางหลวง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด จ.ภูเก็ต (สสส.)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด จ.ภูเก็ต (สสส.)
   นางวาสนา ไมอินทร์

เขารัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 216891-2

21 พ.ย. 2559
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
   นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 221943
http;//www.pkt.onab.go.th
03 พ.ย. 2565
รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
   นายวัชรินทร์ ประภา

185/17-21, 40-41 ถนนพังงา ตำบลลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 211663
www.pea.co.th
-
16 มิ.ย. 2565
  รองผู้จัดการ (เทคนิค)
   นาย ณัฐพร คชศิริพงศ์

185/17-21,40-41 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 223375
www.pea.co.th
16 มิ.ย. 2565
  รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า)
   นาย จิรนันต์ ดาวเรือง

185/17-21,40-41 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 223375
www.pea.co.th
16 มิ.ย. 2565
  รองผู้จัดการ (อำนวยการ)
   นาย สาธิต ดำเกิงพันธุ์

185/17-21,40-41 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 223726
www.pea.co.th
16 มิ.ย. 2565
การไฟฟ้าส่านภูมิภาค อ.ถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ถลาง
   นายธีรภัทร์ เพชรสีช่วง

259 หมู่1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 311148, 076 386879-81
www.pea.co.th
16 ธ.ค. 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
   นาย เอกโชค ตันติปาลัพันธ์

187/15 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 341229
http://www.pea.co.th
20 มิ.ย. 2565
สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1
   นายไพรโรจน์ ประดิษฐ์เสรี

43/1 หมู่6 ถนนเทพ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 211365

18 พ.ย. 2559
สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2
   นายเอกชัย คงคุณากร

ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
076 521266

18 พ.ย. 2559
สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3
   นายเอกชัย คงคุณากร

076 615303

21 พ.ย. 2559
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
   นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์

106/137 ม.7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ต.กะทู้
076 319173
https://www.pwa.co.th/province/branch/5550223
5551024@pwa.co.th
21 ต.ค. 2565
  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
   นายมาโนชญ์ เจริญพร

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
076 319173
https://www.pwa.co.th/province/branch/5550223
5551024@pwa.co.th
21 ต.ค. 2565
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
   นายภาวัต ปุณยภัทรวงศ์

32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 217009

16 ธ.ค. 2565
ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต
   นายบัณทิต ลิ่มดุลย์

125 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 211113
www.gsb.or.th
bm6401@gsb.or.th
16 ธ.ค. 2565
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สนง.เขตภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผอ.ฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารสำนักงานเขตภูเก็ต
   นายปริญญ์ ปิ่นทองพันธุ์

154/1 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 214806,076 223089

16 ธ.ค. 2565
สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต
   นายนิวัฒน์ นิยมญาติ

42/2 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 214780 ต่อ 63

baac-phuket@hotmail.com
16 ธ.ค. 2565
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดภูเก็ต
   นางนฤมล รัตนภิรมย์

42/2 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 214780 ต่อ 62

baac-phuket@hotmail.com
25 ต.ค. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   นางสาวสุชาดา มากเกลี้ยง

74-5 หมู่ 5ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต, 83000
076 218191-3
www.ghb.co.th
16 ธ.ค. 2565
สถานีวิทยุ อสมท จ.ภูเก็ต (101.50 MHz)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท จ.ภูเก็ต (101.50 MHz)
   นายโชคชัย รินชะ

20/45 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 234098-9
https://radio.mcot.net/
fm_phuket@hotmail.com
19 ต.ค. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
   นายเรวัติ อารีรอบ

5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 218109
www.phuketpao.go.th
25 ต.ค. 2564
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
   นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร

5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076356024
www.phuketpao.go.th/
16 ธ.ค. 2565
เทศบาลนครภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2464
http://www.phuketcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2812
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายศุภโชค ละอองเพชร

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-4325
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1174
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายพิศาล หัตการ

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-4325
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2464
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายสุทธิพันธ์ สกุลเทพ

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212 464
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2464
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายชัยวิชิต เดชวรรคณีย์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2464
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   นายเชื้อ คงจีน

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212 464
http://www.phuketcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
   นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-76211-1118
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
   นางศุภลักษณ์ มณีสม

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-76211-1118
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
   นางสาวญาณิศา บัวเกศ

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1118
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักคลัง
   นางสาวสุวรรณี แสงไชย

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1634
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
   นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-2725
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-0056
http://www.phuketcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   นางประนอม ตันสกุล

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-4306
http://www.phuketcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองการประปา
   นายประยุทธ์ เยื้อนหนูวงศ์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7624-0760
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   นางศรีกิจ หยกมณีรัตนากร

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7622-2932
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นายอาณัติ นพเก้า

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1570
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์
   ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-6929
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักช่าง
   นายภูรพล วานิชรักษ์

52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
0-76212-314
http://www.phuketcity.go.th
03 ก.พ. 2566
  รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   นายภัทราวุธ นุ่นชูคันธ์

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   นางบุษบา ทิพย์เหรียญ

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1424
http://www.phuketcity.go.th
31 ต.ค. 2565
  หัวหน้าหน่วยงานงานตรวจสอบภายใน
   นางวัชรวัลย์ ไวทยวงศ์สกุล

52/1 ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7622-4485
http://www.phuketcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  รก.ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
   นางประนอม ตันสกุล

52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
0-76214-306
http://www.phuketcity.go.th
03 ก.พ. 2566
เทศบาลเมืองป่าตอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076.344255
https://www.patongcity.go.th/frontpage
munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076-344255, 076-342694
https://www.patongcity.go.th/frontpage
munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายกิตติสัณห์ คุรุ

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076-344255, 076-342694
www.patongcity.go.th
Munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นางลลิตา มณีศรี

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076-344255, 076-342694
https://www.patongcity.go.th/frontpage
munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายวีระสิทธิ์ สมบัติ

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 342080, 076 345203
www.patongcity.go.th
Munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายรักษ์ศักดิ์ หนูเชต

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076-344255, 076-342694
https://www.patongcity.go.th/frontpage
munipatong@gmail.com
16 มิ.ย. 2564
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   นายจิรนันท์ ธรรมดี

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 344255
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง
   นางวิภา จันทร์ทอง

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076342080
http://www.patongcity.go.th/index.php
munipatong@gmail.com
29 พ.ค. 2563
  รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง
   นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 342080, 076 345203
www.patongcity.go.th
18 ต.ค. 2562
  รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง
   นายปรพล พรมเกิด

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 344255
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักคลัง
   นางขณิษฐา เปาอินทร์

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 344105
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
   นางอัญชิสา ควัฒน์กุล

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 342078
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   นายปรพล พรมเกิด

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 344255
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองช่าง
   นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076-342-630
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
19 ต.ค. 2564
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นางจุลจิรา ธีรชิตกุล

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 345 331
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   นางอังสนา ละเอียดศิลป์

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 344255
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
   นายณัฐวุฒิ เทพทอง

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076345371
http://www.patongcity.go.th/index.php
19 ต.ค. 2564
  รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   นางสาววาสนา ธรรมดี

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 345 456
https://www.patongcity.go.th/frontpage
a1982tam@hotmail.com
18 ต.ค. 2565
  รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   นางสาวมยุรี แสงนาค

12/3 ถ.ราชปาทานุสรณ์
076 345 204
https://www.patongcity.go.th/frontpage
patongcity.pr@gmail.com
18 ต.ค. 2565
เทศบาลเมืองกะทู้
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
   นายชัยอนันท์ สุทธิกุล

12 หมู่2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 321500
www.kathucity.go.th
info@kathucity.go.th
17 พ.ย. 2559
  ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้
   นางทัศนี แช่ทอง

12 หมู่2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 325000
www.kathucity.go.th
info@kathucity.go.th
01 มิ.ย. 2563
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล
   นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 325135
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล
   นายบุญเติม วิมลพันธ์ุ

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 324440 ต่อ 203
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล
   นายชุมพล ตันประดิษฐ์

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 324440 ต่อ 201
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
   นายนิพนธ์ ธรรมวัฒน์

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 324440 ต่อ 213
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   นายกิตชาญ วิมุตติสุข

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 324440 ต่อ 213
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล
   นายสามารถ อัยสุวรรณ์

46 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 325051
www.cherngtalaymuni.go.th
info@cherngtalaymuni.go.th
20 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลกะรน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลกะรน
   เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์

1 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
076-330186
www.karoncity.go.th
info@karoncity.go.th
20 ต.ค. 2564
  ปลัดเทศบาลตำบลกะรน
   นายเรวัต สมบัติทอง

1 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
076 330186
www.karoncity.go.th
info@karoncity.go.th
19 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี
   นางสาวสิริชรัสมิ์ ไตรรัตน์

361 หมู่ที่1 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 -311381 ต่อ 10
www.thepcity.go.th
27 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรี
   นายวศิน ดับโศก

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076- 311381 ต่อ12
www.thepcity.go.th
27 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรี
   นายพยุง ชนะศึก

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 -311381 ต่อ 14
www.thepcity.go.th
27 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
   นายวิวัฒน์ ลิ่มวัฒนวงศ์

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076- 311381
www.thepcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยชนะสงคราม

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 - 311381
www.thepcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
   นางอภิญญา มีชัยชนะ

361 หมุ่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 311381 ต่อ15
www.thepcity.go.th
27 ต.ค. 2565
  รองปลัดเทศบาล
   นางสาวแอนนา สำราญ

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076- 311381 ต่อ 16
www.thepcity.go.th
27 ต.ค. 2565
  ประธานสภาเทศบาล
   นายดำรงค์ฤทธิ์ ไชโย

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 -311381
www.thepcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  รองประธานสภาเทศบาล
   นายสาธร ไชยพงศ์

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 -311381
www.thepcity.go.th
26 ต.ค. 2565
  เลขานุการสภาเทศบาล
   นายภาณุพล ไชยโห

361 หมู่ที่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 - 311381
www.thepcity.go.th
26 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลรัษฎา
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
   นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา
   นายภาวัต ศุภสุวรรณ

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา
   นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
   นายปรีชา ใจอาจ

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
   นายปิยะ สีดอกบวบ

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
   นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
   - ว่าง -

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อํานวยการกองคลัง
   นางศิริโสภา บูรณะศักดิ์สกุล

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อํานวยการกองช่าง
   นายณรงค์ หะนุกูล

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
   นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
   นายภูวิศ เพชรขาว

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นายนพดล แก้วมหิทธิ์

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
   - ว่าง -

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7652-5779-85
https://rasada.go.th
saraban@rasada.go.th
25 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลราไวย์
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์
   นายอรุณ โสฬส

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076-613801
http://www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
25 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรี
   นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 613801
www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
19 ต.ค. 2564
  รองนายกเทศมนตรี
   นายธีรพงษ์ เถาว์แดง

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 613801
www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
19 ต.ค. 2564
  ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์
   นายปรีชา เจนณรงค์

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076613801
www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
19 ต.ค. 2564
  รองปลัดเทศบาลตำบลราไวย์
   พันจ่าเอกนพวุธ บุญบุต


07 ก.พ. 2566
  ประธานสภาเทศบาล
   นายสมชาย ธนารักษ์

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076-613801
www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
19 ต.ค. 2564
  รองประธานสภาเทศบาล
   นายสันต์ ช่างเหล็ก

เทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076-613801
www.rawai.go.th
saraban@rawai.go.th
19 ต.ค. 2564
เทศบาลตำบลวิชิต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต
   นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์

54/1 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 525100 ต่อ 111
www.phuket-vichit.go.th
adminpr@phuket-vichit.go.th
02 มิ.ย. 2563
  ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต
   นายธนวฒน์ เทวาเดช

54/1 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 525100 ต่อ 120
www.phuket-vichit.go.th
adminpr@phuket-vichit.go.th
16 ธ.ค. 2565
เทศบาลตำบลฉลอง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
   นางธนพร องค์สันติภาพ

38 หมู่ 4 ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 383775, 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
14 มิ.ย. 2564
  รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
   นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์

38 หมู่ 4 ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 383775, 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
14 มิ.ย. 2564
  รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
   นายทนง องค์สันติภาพ

38 ม.4 ถ.หลวงพ่อแช่ม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 540902
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
14 มิ.ย. 2564
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
   รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

38 ม.4 ถ.หลวงพ่อแช่ม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
076 383775, 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
14 มิ.ย. 2564
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
   นายษณกร โล่ห์แก้ว

38 ม.4 ถ.หลวงพ่อแช่ม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
076 383775, 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
14 มิ.ย. 2564
  ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง
   นายณัฐพงศ์ คำมา

38 หมู่ 4 ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 383775, 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
08 ต.ค. 2563
  รองปลัดเทศบาลตำบลฉลอง
   นายชัยณิวัฒน์ สายสุวรรณ์

38 หมู่ 4 ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076 383775 , 076 540902-6
www.phuketchalong.go.th
phuketchalong@hotmail.com
08 ต.ค. 2563
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
   นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-617803
www.srisunthon.go.th
srisunthon99@gmail.com
26 ต.ค. 2565
  ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร
   นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ

99 ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 617803
www.srisunthon.go.th
srisuntgon99@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร
   นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน

99 ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 617803
www.srisunthon.go.th
srisuntgon99@gmail.com
26 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลป่าคลอก
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก
   นายปัณยา สำเภารัตน์

98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076 529500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
25 ต.ค. 2565
  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก
   นายมนัส เกิดทรัพย์

98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076529500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
19 ต.ค. 2564
  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก
   นายวุฒิพงษ์ ดาบเหล็ก

98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076529500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
19 ต.ค. 2564
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก
   นายชาติวุฒิ สร้อยสน

98/3 หมู่ที่2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-529-500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
19 ต.ค. 2564
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   นายวัชรพล สำเภารัตน์

98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-529500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าคลอก
   นายรุ่งโรจน์ เสริมศรี

98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-529500
www.paklok.go.th
paklok01@hotmail.co.th
25 ต.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าคลอก
   นายรุ่งโรจน์ เสริมศรี


16 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
   นายจุฑา ดุมลักษณ์


16 ธ.ค. 2565
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
   นายประวีร์ รัตนะ

29 ม.2 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 385640

16 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
   นายมาโนช พันธ์ฉลาด

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 326066
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
16 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสุทธิวัชรกุล

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 244
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   นางมาลีรัตน์ คหาปนะ

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 106
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   นายมงคล กุญชรินทร์

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 211
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  ผู้อำนวยการกองผังเมือง
   นายธนากร ชมบุญ

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 120
wwww.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
11 มิ.ย. 2563
  สิบตำรวจตรีหญิง สุดาจันทร์ มานะบุตร
   ผู้อำนวยการวิชาการและแผนงาน

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 206
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
   นายศิริ ยกทอง

247 ม.5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 110
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
   นายไชยรัตน์ วัตรสังข์

247 ม.5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 110
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
อบต.เชิงทะเล
076-271096-7 ต่อ 113
www.cherngtalay.go.th
nfo@cherngtalay.go.th
22 ต.ค. 2563
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
   นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 202
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
11 มิ.ย. 2563
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
   นายวีรยุทธ มิตรมุสิก

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 203
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   นางมาลี มานะบุตร

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 104
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
04 พ.ย. 2559
  ผู้อำนวยการกองช่าง
   นายวรวัฒน์ สุนทรเสนาะ

247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
076 271096 ต่อ 242
www.cherngtalay.go.th
info@cherngtalay.go.th
22 ต.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
   นายสิทธิชัย จันทวัฒน์

361 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 274573 # 10
www.Thepkrasattri.go.th
19 ต.ค. 2565
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
   นายนิพนธ์ มัจฉาเวช

361 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 274573 # 13
www.Thepkrasattri.go.th
17 พ.ย. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
   นายเกื้อเกียรติ จิตต์เอื้อ


16 ธ.ค. 2565
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
   นางประนอม แก้วปราง

1/20 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 239263 ต่อ 12
http://www.kohkeaw.go.th
kohkeaw52@hotmail.com
17 พ.ย. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
   นายตฤณ ปัญญาไวย์

123 หมู่ที่ 3 อำเภอถลาง ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต 83110
076-328146
www.sakhu.go.th
info@sakhu.go.th
16 ธ.ค. 2565
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
   นายสุเมธ สุวรรณรัตน์


16 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายสราวุธ ศรีสาคูคาม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
18 ต.ค. 2565
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายนภธร หงส์สาสุภสกุล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
18 ต.ค. 2565
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายณรงค์ สิงห์ฆาฬะ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
18 ต.ค. 2565
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายวุฒิศักดิ์ สิงฆาฬะ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
18 ต.ค. 2565
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายประจักษ์ ขุนแทน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
21 ต.ค. 2565
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
   นายณัฐวัชต์ ศิริสวัสดิ์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 100 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 348201
www.maikhaow.go.th
info@maikhaow.go.th
21 ต.ค. 2565
องค์กรเอกชน
เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
   นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว

38/34 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 211766

phuket_rc@hotmail.com
16 ธ.ค. 2565
  หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
   นางสาวพรทิพย์ รัตจักร

076 251178

02 พ.ย. 2559
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
   นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

68,70 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 217567-8
www.phuketchamber.com
pktchamber@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
   นายชริน ธำรงเกียรติกุล

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
076 240556

ftitk_chapter@yahoo.com
01 พ.ย. 2559
สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
   นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ

208 ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 340551-4

16 ธ.ค. 2565
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
   นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ

076 211234

21 พ.ย. 2559
สมาคมชาวประมงภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต
   นายสมยศ วงษ์บุญยกุล

21 ซอย 5ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.จังหวัดภูเก็ต
076 232553

02 พ.ย. 2559
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานศูนย์ประสานงาน สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต
   นายธนิต ประธีป ณ ถลาง

111/111 ม.1 (ภูมันตรา) ซ.เกาะแก้ว 9 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Facebook: Thanit Prateepnathalang
thanit1959@gmail.com
09 พ.ย. 2559
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
   นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

94 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
076 610365-6

08 พ.ย. 2559
สมาคมธุรกิจทางน้ำ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  กรรมสมาคมธุรกิจทางน้ำ
   นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

076 610365-6

02 พ.ย. 2559
สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  กรรมการสมาคมพ่อค้าภูเก็ต
   นายมนู เขียวคราม

50 ถ.รัษฏา ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 282174

08 พ.ย. 2559
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต
   นายศุภชัย วัฒนภลินทร

71 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
076 377222
www.phuketproguide.com
02 พ.ย. 2559
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
   นายศึกษิต สุวรรดิษฐกุล

190 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
076 618212

md@phuketgraceland.com
16 ธ.ค. 2565
สมาคมสปาภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมสปาภูเก็ต
   นางรัตนดา ชูบาล

5/10 ม.3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 263222 ต่อ 102

16 ธ.ค. 2565
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต
   นายพีระพงค์ ผลประมูล


21 พ.ย. 2559
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต
   นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004(ประเทศไทย) จำกัด 35 หมู่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
093 9967808

prea.news@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
   นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล

2/60 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 246216

16 ธ.ค. 2565
มูลนิธิจุ้ยตุ่ย ตาวโบเก้ง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ย ตาวโบ่เก้ง
   ว่าง

12 ซ.3 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213243

21 พ.ย. 2559
มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธาน มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
   ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

98 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 222854
Facebook: มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
slaipk@hotmail.com
09 พ.ย. 2559
ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต
   นายบุญโชติ กิตติสิทโร

076 218462

phuketnews@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต
   นายเจษฎา แนบเนียร

076 219129

16 ธ.ค. 2565
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต
   นายณรงค์ หงษ์หยก

74 ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
089 6491994

21 พ.ย. 2559
ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
   นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
0-7624-0925

phuketreporter@gmail.cm
21 พ.ย. 2559
ชมรมสืบสายสกุล ย่าจันย่ามุก
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานกลาง ชมรมสืบสายสกุล ย่าจันย่ามุก
   นายอุรุพงษ์ ประธีป ณ ถลาง

111/111 ม.1 (ภูมันตรา) ซ.เกาะแก้ว 9 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Facebook: สืบสายสกุล ย่าจันย่ามุก
thanit1959@gmail.com
16 ธ.ค. 2565
สโมสรไลออนส์ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต
   นางรจนา รักแต่งาม

100/252 ม.1 ถ.ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 250025

phuket_lions@yahoo.co.th
09 พ.ย. 2559
สโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต เพิร์ล
   Mr.Richard Berthe

076 250025

21 พ.ย. 2559
สมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
   นายจตุพงศ์ กุ้งแก้ว

เลขที่ 65/89 หมู่6 หมู่บ้านโพธิ์ทอง ซอยบันจี้จั้ม ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้. อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
0898744464

tlfd.phuket@gmail.com
26 พ.ค. 2565
องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวอรพิน อาชีวะสุข

23/7 สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076354692 ต่อ 109
https://www.ect.go.th/phuket/main.php?filename=index
phuket@ect.go.th
17 ต.ค. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
   นายสุขสันต์ ประสาระเอ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076 680054-5
http://sites.google.com/site/naccphuket
area55_nac@nacc.go.th
16 ธ.ค. 2565
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
   นางสาววรัญญา ทองเขียว

29/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 217037

16 ธ.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42 (สำนักงาน กสทช. เขต 42)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42
   นายสุวรรณ์รักษ์ ทองใส

84/2 ม.4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
076 321961-3,076 321 522
http://phuket.nbtc.go.th/
mtr_42@nbtc.go.th
17 ม.ค. 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. คลื่นความถี่ 89.00 MHz (จังหวัดภูเก็ต)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต (สำนักงาน คปภ.)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต
   นางสาวธีราภรณ์ นกแก้ว

1/3 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076219296
www.oic.or.th
phuket@oic.or.th
10 พ.ย. 2565
สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต
   นางรุ่งนภา พุฒแก้ว

เลขที่ 22/53 ถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 217959

16 ธ.ค. 2565
สว./สส.
สมาชิกวุฒิสภา
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สมาชิกวุฒิสภา
   - ว่าง -


17 พ.ย. 2559
  สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)
   - ว่าง -


17 พ.ย. 2559
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1
   - ว่าง -


17 พ.ย. 2559
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2
   - ว่าง -


17 พ.ย. 2559
หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉิน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  กุศลธรรม
  

1669,076 246216 ,076 246301

18 พ.ย. 2559
  เพลิงไหม้
  

199, 076 211111 ,076 212456

18 พ.ย. 2559
  เหตุด่วน-เหตุร้าย
  

191

21 พ.ย. 2559
  ศูนย์วิทยุสื่อสารตำรวจ
  

076 212129, 076 212115

21 พ.ย. 2559
  ศูนย์ปฏิบัติการค้าหาฯ ทางทะเลอันดามัน
  

076 352006

21 พ.ย. 2559
  ศูนย์กู้ภัยจังหวัดภูเก็ต
  

198, 076 2833467

21 พ.ย. 2559
  ฐานทัพเรือพังงา
  

076 595288

21 พ.ย. 2559
  แม่ทัพภาคที่ 4
  

075 383418

21 พ.ย. 2559
  ตำรวจทางหลวง เขต3 ภูเก็ต
  

193, 076 327220

21 พ.ย. 2559
  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42
  

075 411722, 075 411229

21 พ.ย. 2559
สำรองที่นั่งและตั๋วเดินทาง
สำรองที่นั่งและตั๋วเดินทาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
  

076 373193

21 พ.ย. 2559
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  

076 222107-9 , 076 213224

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตเซ็นเตอร์ทัวร์
  

076 215728 , 076 218021

21 พ.ย. 2559
  พันทิพย์ทัวร์
  


01 พ.ย. 2559
  ท่าอากาศยานภูเก็ต
  

076 351166

21 พ.ย. 2559
  การบินไทย
  

076 360444

21 พ.ย. 2559
  นกแอร์
  

076 351465 , 1318

01 พ.ย. 2559
  บางกอกแอร์เวย์
  

076 205401

01 พ.ย. 2559
  แอร์เอเชีย
  

076 328601-2

21 พ.ย. 2559
  ดรากอนแอร์
  

076 351497, 076 351496
www.dragonair.com
21 พ.ย. 2559
  ไชน่าแอร์ไลน์
  

076 327099

21 พ.ย. 2559
  ซิลด์แอร์
  

076 304018
www.silkair.com
21 พ.ย. 2559
  มาเลเซียแอร์ไลน์
  

076 216675, 076 213749
www.malaysiaairlines.com
01 พ.ย. 2559
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/ของที่ระลึก/บันเทิง
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/ของที่ระลึก/บันเทิง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ร้านอาหารกันเอง1, 2
  

076 381323, 076 381212

17 พ.ย. 2559
  ครัวสะปำ
  

076 238196

21 พ.ย. 2559
  แหลมทองภัตตาคาร
  

076 210609, 076 224349

21 พ.ย. 2559
  รู๊ฟท็อป (เพิร์ล)
  

076 211044, 076 211901-3

21 พ.ย. 2559
  ปากน้ำซีฟู๊ด
  

076 240240

21 พ.ย. 2559
  ไทยวิลเลจ
  

076 237400-1

21 พ.ย. 2559
  ซีเพิร์ลบีช
  

076 341901-10
www.seapearl-beach.com
21 พ.ย. 2559
  โบ๊ตเฮ้าส์
  

076 330015-7,076 333463-7

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตซีเชลล์
  

076 381273

21 พ.ย. 2559
  ป่าหลายซีฟู๊ด
  

076 282174

21 พ.ย. 2559
  ศรีศุภลักษณ์ออคิด
  

076 272915-7
www.srisupphaluckorchid.com
10 พ.ย. 2558
  เมธี
  

076 219622

21 พ.ย. 2559
  ภูเก็ตแฟนตาซี
  

076 385000
www.phuket-fantasea.com
info@phuket-fantasea.com
21 พ.ย. 2559
  สยามนิรมิต
  

076 335000

01 พ.ย. 2559
กอล์ฟ
กอล์ฟ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ภูเก็ตคัลทรีคลับ
  

076 319200-5

10 พ.ย. 2558
  ล๊อค ปาล์ม กอล์ฟคลับ
  

076 321929

10 พ.ย. 2558
  ลากูน่า เบอ ช็อป
  

076 324350,076 270991

phuket@banyantree.com
10 พ.ย. 2558
  บลูแคนยอน คันทรีคลับ
  

076328088,076 331280

reservation@bluecanyonclub.com
10 พ.ย. 2558
โรงแรม
โรงแรม
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  เมอแวนทริค รีสอร์ท
  

076 396139

10 พ.ย. 2558
  กมลาบุรีเกสท์เฮาส์
  

076 385730-1

10 พ.ย. 2558
  กะตะบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา
  

076 330530-4

10 พ.ย. 2558
  คลับเมด
  

076 330455-6

10 พ.ย. 2558
  คลับอันดามันบีชรีสอร์ท
  

076 340530

10 พ.ย. 2558
  เคปพันวา
  

076 391123-5

10 พ.ย. 2558
  อังคนาแกรนด์ลากูน่า
  

076 324101
www.lagunaphuket.com/hotels/sheratongrande/index.php
10 พ.ย. 2558
  กมลาบีช รีสอร์ท ซัมไทม์
  

076 201800

10 พ.ย. 2558
  เดอะรอยัลพาราไดส์
  

076 340666, 076 340660-9

10 พ.ย. 2558
  ไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท
  

076 340501-6, 076 380050

10 พ.ย. 2558
  โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
  

076 342777

10 พ.ย. 2558
  บันยันทรี
  

076 324460,076 372400

10 พ.ย. 2558
  ป่าตองรีสอร์ท
  

076 340551-4

10 พ.ย. 2558
  เพิร์ล
  

076 211044, 076 211901-3

pearlhkt@loxinfo.co.th
10 พ.ย. 2558
  อินวิโก้เพิร์ล
  

076 327006-9

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตเมอร์ลิน
  

076 212866-70

10 พ.ย. 2558
  เดอะในหาน
  

076 380200

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตอาคาเดีย แอนด์รีสอร์ท
  

076 396433-41

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตไอร์แลนด์ พาวิลเลี่ยน
  

076 210444-7

10 พ.ย. 2558
  เมโทรโปล
  

076 214022-9

10 พ.ย. 2558
  ไม้ท่อนรีสอร์ท
  

076 214954-7
www.maitonisland.com
10 พ.ย. 2558
  รอยัลภูเก็ตซิตี้
  

076 233333

10 พ.ย. 2558
  ลากูน่าภูเก็ต
  

076 362300

10 พ.ย. 2558
  เลอเมอริเดียน
  

076 340480-5, 076 370100
www.phuketbeachresort.lemeridien.com
10 พ.ย. 2558
  อมันบุรีรีสอร์ท
  

076 316010

01 พ.ย. 2559
อื่น ๆ
อื่น ๆ
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
  

1133

10 พ.ย. 2558
  ตั่วโผ้เฟอร์นิเจอร์
  

076 211661, 076 215199

10 พ.ย. 2558
  ELT.Language school
  

076 221940-1

10 พ.ย. 2558
  รัษฎาแก๊ส
  

076 213942, 076 226135

10 พ.ย. 2558
  วงดนตรี คุณธนิต(เพื่อการกุศล)
   นายธนิต ประธีป ณ ถลาง

111/111 ม.1 (ภูมันตรา) ซ.เกาะแก้ว 9 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Facebook: วงดนตรี คุณธนิต
thanit1959@gmail.com
06 พ.ย. 2558
  มนูญการไฟฟ้า
  

076 240379

10 พ.ย. 2558
  ภูเก็ตอินเตอร์
  

076 223360-1

phuketinterchemical@hotmail.com
10 พ.ย. 2558
  วิริยะประกันภัย ภูเก็ต
  

076 217151, 076 217149

10 พ.ย. 2558
  วัดฉลอง
  

076 381226 , 076 280343

10 พ.ย. 2558
  เจมส์แกลอรี่
  

076 255001-2

10 พ.ย. 2558
  หจก.วิเศษพริ้นติ้ง
  

076 235115(7)

10 พ.ย. 2558
  ธิดาพรมีเดีย
  


10 พ.ย. 2558
ผู้เข้าชม