หน้าแรก
ภารกิจ
โครงสร้าง
ติดต่อ/ร้องเรียน
รายงานผลดำเนินการ
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
จนท.เข้าสู่ระบบข่าว
จนท.เข้าสู่ระบบติดตาม
     
  1. ติดต่อด้วยตนเองหรือจดหมาย
          " ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 "
 
     
  2. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
          บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
     
  3. โทรศัพท์ :  076 213203  
     
  4. อีเมลล์ : damrongtum_phuket@hotmail.com