ศูนย์ประสานงานมวลชน

         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ประสานงานมวลชน กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต (กลุ่มงานความมั่นคง) เพื่อประสานการดำเนินงานด้านมวลชนของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบูรณาการกลุ่มพลังมวลชนในทุกภาคส่วน และทุกประเภท ให้มีอุดมการณ์รักชาติ ความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกัน ในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาส รวมทั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในทุกมิติ ให้มีประสิทธิภาพ