ทำเนียบ ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.
        กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 179/2552 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดดำรงตำแหน่ง ผอ.รมน.จังหวัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลา
1 นายวิชัย ไพรสงบ พ.ศ.2552 - 2553
2 นายตรี อัครเดชา พ.ศ.2553 - 2555
3 นายไมตรี อินทุสุต 8 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2557
4 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
5 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
6 นายโชคชัย เดชอมรธัญ 1 ต.ค. 2559 - 4 เม.ย. 2560
5 นายนรภัทร ปลอดทอง 4 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน