ภารกิจ

         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มีภารกิจ ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติตามที่ กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย โดยมี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ