วิสัยทัศน์

"กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน"

พันธกิจ

         1.อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุน และเสริมการปฏิบัติ ของส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ

         2.ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้ม ของสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร

         3.เสริมสร้าง และปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

         4.ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ

         5.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดำริ

         6.พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

         7.ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี