โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรของภาครัฐ
        12 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. น.อ.บวร. พรมแก้วงาม ผอ.สรมน.ภ.ก./หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรของภาครัฐด้านการต่าง ตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง ITOP FORUM เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ระหว่าง 12-13 ก.ย.62 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดโดย สนง.จังหวัดภูเก็ต เน้นในแนวทางการพัฒนาจังหวัดมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
         [ 2562-09-18 ]
ข่าวอื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562  [2562-09-18]
โครงกานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการภาครัฐสร้างรอยยิมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต  [2562-09-18]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรของภาครัฐ  [2562-09-18]
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะทู้   [2562-09-18]
โครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU  [2562-09-05]
กิจกรรมเนื่องในวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562  [2562-08-15]
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562  [2562-08-07]
คลินิคเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562  [2562-08-07]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  [2562-08-07]
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562  [2562-07-19]
>> ข่าวทั้งหมด